Naturbeskyttelsesloven § 55

 1. § 55
  På de årlige finanslove fastsættes en beløbsramme, inden for hvilken miljøministeren kan
  1. 1) erhverve fast ejendom og afholde drifts- og anlægsudgifter på erhvervede ejendomme, bl.a. til tilplantning,
  2. 2) yde lån til, kommuner eller almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v. til erhvervelse af fast ejendom og
  3. 3) yde lån og tilskud til, kommuner, almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v. samt private ejendomsejere til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet.
 2. Stk. 2.
  Miljøministeren kan sælge fast ejendom.
 3. Stk. 3.
  Tilskud efter stk. 1, nr. 3, kan gøres betinget af, at der indgås aftaler om naturbevaring, naturgenopretning og offentlighedens adgang. Sådanne aftaler kan tinglyses på ejendommen. Tinglyste aftaler er bindende for ejere og indehavere af rettigheder over ejendommene, uanset hvornår retten er stiftet.
 4. Stk. 4.
  Miljøministeren kan erstatte de skader, der måtte opstå som følge af en aftalt offentlig adgang til en privat ejendom.
 5. Stk. 5.
  Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for administrationen af stk. 1 og 4.