Naturbeskyttelsesloven § 38

 1. § 38
  En fredning skal indeholde en bestemmelse om formålet med fredningen.
 2. Stk. 2.
  I fredninger, der omfatter arealer inden for internationale naturbeskyttelsesområder, skal det fremgå af formålet, at fredningen skal medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, som områderne er udpeget for.
 3. Stk. 3.
  En fredning kan gå ud på bevaring af den nuværende tilstand eller tilvejebringelse af en bestemt tilstand, der herefter skal bevares, og den kan regulere offentlighedens færdsel i området.
 4. Stk. 4.
  En fredning kan indeholde de bestemmelser, herunder de påbud og forbud vedrørende arealernes anvendelse, der skønnes nødvendige, for at fredningsformålet kan opnås.
 5. Stk. 5.
  En fredning kan bestemme, at en fast ejendom eller en del af en fast ejendom skal afstås til det offentlige.
 6. Stk. 6.
  Det kan i en fredning bestemmes, at forbuddene i § 3 og §§ 15-19 ikke skal gælde i det omfang, forholdet er reguleret af fredningen.
 7. Stk. 7.
  En fredning skal angive, i hvilket omfang den træder i stedet for tilladelse m.v. efter reglerne i denne lov eller efter regler i anden lovgivning.