Naturbeskyttelsesloven § 3

 1. § 3
  Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
 2. Stk. 2.
  Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
  1. 1) heder,
  2. 2) moser og lignende,
  3. 3) strandenge og strandsumpe samt
  4. 4) ferske enge og biologiske overdrev,
 3. når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
 4. Stk. 3.
  Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.