Naturbeskyttelsesloven § 35

 1. § 35
  Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn.
 3. Stk. 3.
  Et fredningsnævn består af
  1. 1) en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren,
  2. 2) et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, og
  3. 3) et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.
 4. Stk. 4.
  Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer.
 5. Stk. 5.
  Formanden, dennes suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der bestemmes af miljø- og fødevareministeren. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode.
 6. Stk. 6.
  Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat efter kommunalvalg, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning. Miljø- og fødevareministeren kan i øvrigt tillade, at dette nævn afslutter behandlingen af en verserende sag.
 7. Stk. 7.
  Angår en fredningssag et område, der hører under flere fredningsnævn, henviser miljø- og fødevareministeren sagen til et af fredningsnævnene. Dette nævn tiltrædes da af de pågældende ministerudpegede og kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer af de andre nævn.
 8. Stk. 8.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af suppleanten for formanden, selv om formanden ikke er forhindret i at deltage i sagen.
 9. Stk. 9.
  Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af formanden for et andet fredningsnævn i regionen eller af dennes suppleant, selv om formanden ikke er forhindret i at deltage i sagen.
 10. Stk. 10.
  Miljø- og fødevareministeren fastsætter en forretningsorden for fredningsnævnene.
 11. Stk. 11.
  Vederlag m.v. til nævnsformændene betales af staten. Staten afholder udgifterne til fredningsnævnenes sekretariater. Til de medlemmer, der er nævnt i stk. 3, nr. 2 og 3, ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Udgifterne betales af den eller de kommuner, som fredningssagen angår. Fredningsnævnet træffer afgørelse om fordelingen af udgifterne til det medlem, der er udpeget af ministeren.