Naturbeskyttelsesloven § 34

 1. § 34
  Miljø- og fødevareministeren eller kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod en anvendelse af en ejendom eller mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet skal meddeles de berørte ejere og tinglyses på de pågældende ejendomme, og der skal foretages offentlig bekendtgørelse herom.
 3. Stk. 3.
  Forbuddet gælder fra offentliggørelsen heraf, og indtil der er foretaget offentlig bekendtgørelse af et forslag til fredning, jf. § 37, dog længst i et år.
 4. Stk. 4.
  Offentlig bekendtgørelse efter stk. 2 og 3 kan ske udelukkende digitalt.