Natur- og Miljøklagenævnsloven § 2

 1. § 2
  Nævnet nedsættes af miljø- og fødevareministeren. Det består af 1 formand og en eller flere faste stedfortrædere for denne, et antal beskikkede sagkyndige medlemmer, 7 medlemmer, der udpeges af Folketinget, og 2 medlemmer, der udpeges af Højesteret blandt rettens medlemmer.
 2. Stk. 2.
  Nævnets formand og dennes stedfortrædere skal have bestået juridisk kandidateksamen.
 3. Stk. 3.
  Folketinget og Højesteret udpeger samtidig med udpegning af medlemmer efter stk. 1 en suppleant for hvert medlem. Suppleanten kan deltage i behandlingen og afgørelsen af en sag, når medlemmet er forhindret i at deltage.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan i nævnets forretningsorden bestemme, at formanden kan bemyndige en medarbejder, der er knyttet til nævnet og har bestået juridisk kandidateksamen, til midlertidigt at fungere som stedfortræder for formanden.