Nationalparkloven § 30

 1. § 30
  Klageberettiget for afgørelser som nævnt i § 29, stk. 1, er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen.
 2. Stk. 2.
  Klageberettiget er endvidere
  1. 1) offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen,
  2. 2) lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalparkens udvikling og drift, og
  3. 3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.