Nationalparkloven § 29

  1. § 29
    Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 10, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
  2. Stk. 2.
    Nationalparkfondens øvrige afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 10, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, herunder regler om opsættende virkning af klage og om klageberettigelse.