Narkotikaprækursorerloven
Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

 1. § 1
  Skatteministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i forordningerne, i det omfang disse indeholder adgang hertil.
 1. § 2
  Bestemmelserne i denne lov og bestemmelserne fastsat i henhold til denne lov administreres af told- og skatteforvaltningen.
 1. § 3
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der benyttes af personer eller virksomheder, der er omfattet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1. Told- og skatteforvaltningen har på samme måde adgang til, hvis det skønnes nødvendigt, at efterse de pågældendes vare- og lagerbeholdning, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale, korrespondance m.v. De pågældende virksomheder og de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal efter anmodning yde told- og skatteforvaltningen bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn. I det omfang oplysningerne som nævnt i 2. pkt. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 2. Stk. 2.
  Det materiale, der er nævnt i stk. 1, skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen udleveres eller indsendes hertil.
 3. Stk. 3.
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrollen efter stk. 1. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.
 1. § 4
  Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Undlader at give de oplysninger, der kræves i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1. Det samme gælder den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger.
  2. 2) Undlader at efterkomme krav om registrering, om mærkning eller om erklæringer i henhold til de forordninger, der er anført i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1.
  3. 3) Overtræder bestemmelser om udførsel i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1.
  4. 4) Overtræder et forbud om indførsel fra eller udførsel til tredjelande af narkotikaprækursorer.
  5. 5) Undlader at opfylde krav om erhvervelse af licens i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1.
  6. 6) Undlader at give oplysninger om usædvanlige ordrer eller transaktioner i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1.
  7. 7) Undlader at opfylde krav om dokumentation, herunder om opbevaring af dokumentation, i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1.
  8. 8) Overtræder § 3, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Med samme straf som anført i stk. 1 straffes den, som modtager eller skaffer sig eller andre del i en vinding, der er erhvervet ved en af stk. 1, nr. 1-6, omfattet overtrædelse, samt den, som ved opbevaring, transport, hjælp til afhændelse eller på lignende måde virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan overtrædelse. Overtrædelse af dette stykke kan straffes, når overtrædelsen kan tilregnes den pågældende som forsætlig.
 3. Stk. 3.
  I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne.
 4. Stk. 4.
  For overtrædelse af stk. 1 og regler udstedt i medfør af loven kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 5
  Skønnes en overtrædelse af § 4 ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan told- og skatteforvaltningen give den pågældende meddelelse om, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og rede til inden for en nærmere angivet frist at betale en i meddelelsen anført bøde. Fristen kan efter anmodning forlænges.
 2. Stk. 2.
  Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.
 4. Stk. 4.
  Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer eller regler udstedt i medfør af § 1, stk. 1, skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om rettens pleje om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.
 1. § 6
  Loven træder i kraft den 18. august 2005.
 2. Stk. 2.
  De kompetencer, der efter denne lov er henlagt til told- og skatteforvaltningen, tilkommer i perioden fra den 18. august til og med den 31. oktober 2005 de statslige told- og skattemyndigheder.
 3. Stk. 3.
  Lov nr. 479 af 30. juni 1993 om fremstilling og handel med visse varer, der benyttes ved ulovlig fremstilling og handel med narkotika og psykotrope stoffer (prækursorer), ophæves.
 1. § 7
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.