Museumsloven § 29 u

 1. § 29 u
  Klageberettiget er
  1. 1) adressaten for afgørelsen,
  2. 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  3. 3) offentlige myndigheder,
  4. 4) lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
  5. 5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og
  6. 6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 2. Stk. 2.
  Ved klage efter stk. 1, nr. 5, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.