Motoransvarsforsikringsafgiftsloven § 5 a

  1. § 5 a
    Forsikringsvirksomheder og repræsentanter, der opgør eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 2, jf. § 3, stk. 4, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til told- og skatteforvaltningen angive summen af de udbetalte erstatninger i det foregående kalenderår fordelt på de i § 3, stk. 2, nævnte køretøjskategorier. Angivelsen skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.
  2. Stk. 2.
    Forsikringsvirksomheder og repræsentanter, der har valgt at opgøre eventuelle forskelsbeløb efter § 3, stk. 3, skal senest den 1. april efter hvert kalenderår til told- og skatteforvaltningen angive de præmieindtægter, som kan henføres til de foregående 5 kalenderår, og de erstatninger, der kan henføres til skader sket i de foregående 5 kalenderår, fordelt på de i § 3, stk. 3, nævnte køretøjskategorier. Angivelserne skal være underskrevet af repræsentanten eller forsikringsvirksomhedens ansvarlige ledelse.