Mortifikationsloven § 6

 1. § 6
  Hvis offentlig indkaldelse tillades, udfærdiger retten på grundlag af begæringen indkaldelse til et bestemt retsmøde.
 2. Stk. 2.
  Indkaldelsen skal oplyse, hvornår dokumentet angives at være gået tabt, i hvilken egenskab den pågældende søger mortifikation, og - når et pantebrev søges mortificeret i henhold til § 2, stk. 2 hvorledes pantefordringen angives at være ophørt. Den skal indeholde den efter omstændighederne fornødne og mulige betegnelse af dokumentet og tilkendegive, at indsigelser mod mortifikation må fremsættes i det retsmøde, hvortil der indkaldes, samt opfordre enhver, som ved, hvor dokumentet findes, til at give retten oplysning herom enten i retsmødet eller skriftlig i god tid forinden.
 3. Stk. 3.
  Den, der søger mortifikation, skal lade indkaldelsen bekendtgøre i Statstidende i det første nummer i et fjerdingår efter rettens bestemmelse. Retten kan tillige foreskrive bekendtgørelse i et eller flere stedlige blade. For Færøernes vedkommende sker bekendtgørelsen i den til optagelse af offentlige bekendtgørelser på Færøerne autoriserede avis i det første nummer i et fjerdingår efter rettens bestemmelse, dog at indrykkelse tillige sker i Statstidende i de tilfælde, hvor retten skønner det rigtigt.
 4. Stk. 4.
  Ved pantebreve i fast ejendom lader retten samtidig med, at indkaldelse til mortifikation af pantebrevet udfærdiges, bemærkning herom tilføre ejendommens blad i tingbogen. Ved pantebreve i registreret skib skal den, der søger mortifikation, foranledige, at bemærkning om indkaldelsen tilføres skibsregistret.
 5. Stk. 5.
  Mellem den dag, da den foreskrevne kundgørelse er sket, og retsmødet skal der gå mindst 3 måneder, men mindst 1 år ved massegældsbreve, kuponark samt ved pantebreve i fast ejendom og aktier, der er omsætningspapirer. Den sidstnævnte frist kan dog afkortes af retten, når mortifikation på et pantebrev i henhold til § 2, stk. 2, søges af pantets ejer, og han stiller sikkerhed til fordel for den indehaver af pantebrevet, som måtte melde sig inden et år efter indkaldelsen og godtgøre sin ret.
 6. Stk. 6.
  Retten kan pålægge den, der søger mortifikation, at give særskilt underretning om indkaldelsen til bestemte personer. Ved massegældsbreve, der amortiseres ved udtrækning, skal han altid anmelde indkaldelsen for skyldneren.
 7. Stk. 7.
  Om de rettigheder, som ifølge lovgivningen om veksler, konnossementer og oplagsbeviser allerede før mortifikationsdommen tilkommer den, der søger mortifikation, gælder de pågældende loves bestemmelser.