Mortifikationsloven § 2

  1. § 2
    For så vidt det findes påkrævet, kan pantebreve, aktier og andre andelsbeviser mortificeres selv om de ikke falder ind under § 1.
  2. Stk. 2.
    Når pantets ejer har retlig interesse deri, kan et pantebrev blive mortificeret på hans begæring, dersom det antages, at han har mistet pantebrevet efter at have fået det udleveret på grund af pantefordringens ophør, eller at pantebrevet er gået tabt for panthaveren. I sidstnævnte tilfælde må det - om muligt ved panthaverens erkendelse eller ved dom over ham - være fastslået, at pantefordringen er ophørt, og at pantets ejer havde krav på at få pantebrevet udleveret.
  3. Stk. 3.
    Under pantebreve indbefatter denne lov også skadesløsbreve.