Ministervederlagsloven § 3

 1. § 3
  Ved afgang fra en ministerstilling uden umiddelbar overgang til en anden ministerstilling har en minister ret til eftervederlag. Eftervederlag ydes i en periode, der udgør halvdelen af det antal hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister. Dog ydes der eftervederlag i mindst 6 måneder og højst 36 måneder. Eftervederlagsperioden kan ikke udløbe på et tidligere tidspunkt end udløbstidspunktet for eftervederlagsperioden fra en tidligere ministerperiode. Eftervederlag kan ikke ydes samtidig med vederlag efter § 1, stk. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  Eftervederlaget svarer til vedkommende ministers vederlag efter § 1, stk. 1-3.
 3. Stk. 3.
  Eftervederlag efter stk. 2 nedsættes med summen af
  1. 1) de indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1-4 og 6-11, i lov om valg til Folketinget,
  2. 2) grundvederlag, eftervederlag eller egenpension som folketingsmedlem og
  3. 3) vederlag, eftervederlag eller egenpension som formand for Folketinget.
 4. Stk. 4.
  Finansministeren fastsætter nærmere regler om beregning af eftervederlagsperioden efter stk. 1, om nedsættelse af ministereftervederlaget efter stk. 3 og om administration af ministereftervederlaget.