Miljøskadeloven § 4

 1. § 4
  Loven finder ikke anvendelse på en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis skaden eller faren er forvoldt ved
  1. 1) diffus forurening, hvor det ikke er muligt at fastslå sammenhængen mellem skaden og den enkelte forureners handlinger eller undladelser,
  2. 2) krig eller borgerlige uroligheder,
  3. 3) en aktivitet omfattet af traktaten om oprettelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskab eller en begivenhed eller aktivitet, for hvilke reglerne om ansvar eller erstatning falder ind under anvendelsesområdet af
   1. a) Pariskonventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område og Bruxellestillægskonventionen af 31. januar 1963,
   2. b) Wienkonventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade,
   3. c) konventionen af 12. september 1997 om supplerende erstatning for nuklear skade,
   4. d) den fælles protokol af 21. september 1988 om anvendelse af Wienkonventionen og Pariskonventionen eller
   5. e) Bruxelleskonventionen af 17. december 1971 om civilretligt ansvar ved søtransport af nukleart materiale,
  4. 4) en naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art,
  5. 5) aktiviteter fra orlogsskibe og andre skibe, der ejes eller benyttes af en stat, i det omfang deres aktiviteter hovedsagelig tjener forsvarsformål eller den internationale sikkerhed eller udelukkende tjener til at beskytte mod naturkatastrofer, eller
  6. 6) hændelser, for hvilke reglerne om ansvar eller erstatning falder ind under anvendelsesområdet af
   1. a) konventionen af 27. november 1992 om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening,
   2. b) konventionen af 27. november 1992 om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening,
   3. c) konventionen af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie eller
   4. d) konventionen af 3. maj 1996 om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer.
 2. Stk. 2.
  Fremtidige ændringer af de konventioner, der er nævnt i stk. 1, nr. 3 og 6, finder anvendelse i forhold til denne lov, når de er gennemført i dansk ret.