Miljømålsloven § 57

  1. § 57
    En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige fristerne i § 46 c for så vidt angår hele eller dele af den kommunale handleplan i forbindelse med afgørelser truffet efter stk. 1.