Miljøbeskyttelsesloven § 9 f

  1. § 9 f
    Afgørelser, der er truffet af et selskab m.v. som led i administrationen af en pant- og returordning, hvortil der er tilslutningspligt efter regler, der er fastsat efter § 9, stk. 3, kan af den, afgørelsen retter sig mod, påklages til miljøministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig og skal indgives til miljøministeren. En klage har ikke opsættende virkning, medmindre ministeren bestemmer andet.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan fastsætte nærmere regler om indgivelse og behandling af klager efter stk. 1.