Miljøbeskyttelsesloven § 50 e

  1. § 50 e
    Miljøministeren udarbejder en 12-årig national plan for forebyggelse af affald. Planen skal revideres mindst hvert sjette år.
  2. Stk. 2.
    Ved udarbejdelsen af den nationale affaldsforebyggelsesplan finder § 6 b tilsvarende anvendelse.