Miljøbeskyttelsesloven § 49 f

  1. § 49 f
    Kommunalbestyrelsen må ikke eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering af affald eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald, jf. dog stk. 2 og § 49 g, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan dispensere fra forbuddet i stk. 1, for så vidt angår anlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald.
  3. Stk. 3.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at meddele dispensation efter stk. 2, herunder regler om dokumentationskrav og oplysningspligt, og om, at kommunalbestyrelsen skal have foretaget irreversible investeringer i et projekt, der har til formål at etablere et automatiseret sorteringsanlæg.