Miljøbeskyttelsesloven § 49 b

 1. § 49 b
  Kommunalbestyrelsen må ikke deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. dog stk. 2, regler udstedt i medfør af stk. 3, § 49 c, stk. 1, og § 49 g, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen må deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter, behandling af affald produceret på øer uden fast broforbindelse og behandling af jord, som er affald.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens deltagelse, herunder betingelser og vilkår for deltagelse, i aktiviteter forbundet med
  1. 1) omlastning af affald omfattet af en kommunal affaldsordning,
  2. 2) forberedelse med henblik på genbrug af affald, der er indsamlet på genbrugspladser i kommunen,
  3. 3) behandling af haveaffald, der er indsamlet på genbrugspladser i kommunen,
  4. 4) behandling af affald produceret af kommunens egne institutioner og virksomheder og
  5. 5) materialenyttiggørelse i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsprojekter.