Miljøbeskyttelsesloven § 31

  1. § 31
    Miljøministeren træffer afgørelse om udførelse af fælles spildevandsanlæg i tilfælde af uenighed mellem de pågældende spildevandsforsyningsselskaber.
  2. Stk. 2.
    Ministerens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg.