Miljøbeskyttelsesloven § 20

 1. § 20
  Tilladelser meddelt efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til
  1. 1) fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
  2. 2) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
  3. 3) miljøbeskyttelsen i øvrigt.
 2. Stk. 2.
  Under samme betingelser som angivet i stk. 1 kan det bestemmes, at forhold, som med eller uden tilladelse var lovlige ved lovens ikrafttræden, skal ændres eller ophøre.
 3. Stk. 3.
  Afgørelsen træffes af den myndighed, som kan give tilladelsen, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Sker tilbagekaldelse efter stk. 1 som led i gennemførelsen af en spildevandsplan efter § 32, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen. Tilbagekaldelsen anses i disse tilfælde for sket ved tilslutningen til det nye anlæg. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.