Militærnægterloven § 6

 1. § 6
  Medmindre disciplinarmidler bringes i anvendelse, jf. § 8, stk. 1, straffes en arbejdspligtig med bøde eller med fængsel i indtil 1 år, såfremt han:
  1. 1) nægter at udføre civilt arbejde,
  2. 2) udebliver eller uberettiget fjerner sig fra tjenestestedet,
  3. 3) ikke efterkommer en foresats tjenstlige befaling eller
  4. 4) i øvrigt undlader at efterkomme de pligter, som tjenesten medfører.
 2. Stk. 2.
  Sagerne behandles efter strafferetsplejens regler. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 72 og 73 kan anvendes i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i retsplejeloven tilkommer anklagemyndigheden at forfølge.