Militærnægterloven § 3 a

  1. § 3 a
    Forsvarsministeren kan bemyndige administrationen for civil værnepligt til at træffe de i §§ 1-3 nævnte afgørelser.
  2. Stk. 2.
    Der kan i forbindelse hermed fastsættes frister for indbringelse af administrationen for civil værnepligts afgørelser for forsvarsministeren. Klagefristen kan dog ikke sættes til mindre end 14 dage. Det kan endvidere bestemmes, at administrationen for civil værnepligt inden for nærmere angivne områder kan træffe den endelige administrative afgørelse.