Menighedsrådsloven § 43

 1. § 43
  Udover de i § 42 a nævnte tilfælde kan to eller flere menighedsråd indgå aftale om samarbejde, der kræver dispensation fra reglerne i kapitel 1-7 og kapitel 9 i denne lov samt regler i lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Samarbejdet skal vedrøre løsning af folkekirkelige anliggender.
 2. Stk. 2.
  De nærmere bestemmelser om samarbejdet, herunder om tilsyn, optages i en vedtægt, der skal godkendes af ministeren for ligestilling og kirke.
 3. Stk. 3.
  Når en vedtægt er godkendt, bekendtgøres der på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside på internettet en meddelelse herom.
 4. Stk. 4.
  Aftaler i medfør af stk. 1 kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når ministeren for ligestilling og kirke finder rimelig grund dertil.
 5. Stk. 5.
  Ministeren for ligestilling og kirke godkender vilkårene for ophævelse af en aftale og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.
 6. Stk. 6.
  Ministeren for ligestilling og kirke kan efter ansøgning fra et menighedsråd tillade de i stk. 1, nævnte fravigelser, hvis det er ønskeligt af hensyn til løsningen af folkekirkelige opgaver i sognet.