Menighedsrådsloven § 29

 1. § 29
  Menighedsrådets formand forbereder menighedsrådets møder og indkalder medlemmerne, de i § 2, stk. 2 og 3, nævnte præster og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant til møderne.
 2. Stk. 2.
  Formanden giver inden menighedsrådets møder i videst muligt omfang medlemmerne, de i § 2, stk. 2 og 3, nævnte præster og den af kirkefunktionærerne valgte repræsentant underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Formanden sørger så vidt muligt for, at det fornødne materiale til sagens bedømmelse tilsendes de i 1. pkt. nævnte personer i god tid før mødet.
 3. Stk. 3.
  Menighedsrådet kan beslutte, at materiale, som skal sendes til menighedsrådets medlemmer, jf. stk. 2, 2. pkt., kun formidles elektronisk.
 4. Stk. 4.
  Formanden leder menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at rådets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.