Menighedsrådsloven § 16

  1. § 16
    I andre tilfælde end nævnt i § 15 kan et medlem udtræde af menighedsrådet, hvis rådet giver sit samtykke. Hvis menighedsrådet ikke er beslutningsdygtigt, kan tilladelse til at udtræde gives af biskoppen.
  2. Stk. 2.
    Menighedsrådets afgørelse efter stk. 1 kan indbringes for biskoppen.
  3. Stk. 3.
    Biskoppens afgørelse efter stk. 1, 2. pkt., og efter stk. 2 kan indbringes for ministeren for ligestilling og kirke.