Lov om mark- og vejfred § 4 b

 1. § 4 b
  Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde.
 2. Stk. 2.
  Det påhviler ejeren af en hest at tegne forsikring, der dækker ansvaret i henhold til stk. 1. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter stk. 1. Heste, der holdes af det offentlige, er undtaget fra forsikringspligten.
 3. Stk. 3.
  Med bøde straffes den, der undlader at tegne en forsikring efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om forsikringspligtens gennemførelse.