Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 28

 1. § 28
  Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og fødevareministeren.
 2. Stk. 2.
  Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelsen af følgende love eller dele heraf:
  1. 1) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, med undtagelse af § 4 og kapitel 7-10, for så vidt bestemmelserne angår § 4,
  2. 2) lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 18. maj 1989,
  3. 3) lov nr. 89 af 23. februar 1991 om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget og
  4. 4) lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. lovbekendtgørelse nr. 17 af 18. januar 1996, som ændret ved lov nr. 15 af 14. januar 1998, med undtagelse af kapitel 1 og 3.
 3. Stk. 3.
  De i stk. 2 ophævede lovbestemmelser er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.
 4. Stk. 4.
  For tilskud, hvorpå reglerne i de i stk. 2 nævnte love i medfør af stk. 3 fortsat finder anvendelse, kan ministeren efter forhandling med vedkommende minister delegere sine beføjelser efter lovene til en anden statslig myndighed eller institution.
 5. Stk. 5.
  Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 2 ophævede lovbestemmelser, er fortsat gældende for tilskud bevilget på grundlag af ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.