Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 19 a

  1. § 19 a
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder, private organisationer, offentlige fonde og private fonde med almennyttigt formål kan deltage i finansieringen af de i § 2, stk. 1, nævnte foranstaltninger.