Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 19

 1. § 19
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrist. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om myndigheders og private organisationers adgang til at genvurdere en sag, efter at der er indgivet klage.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter § 18, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling Danmarks afgørelser efter § 18, stk. 2, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 4. Stk. 4.
  Afgørelser, der er truffet af et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation i henhold til bemyndigelse efter loven, kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet af et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til bemyndigelse efter loven, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 6. Stk. 6.
  Ministeren kan fastsætte regler, hvorefter afgørelser, der er truffet på grundlag af indstilling fra et regionsråd, en kommunalbestyrelse eller en privat organisation, alene kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål.
 7. Stk. 7.
  Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i en af nævnets afdelinger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 7, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
 8. Stk. 8.
  Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.