Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 16

 1. § 16
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om ansøgning m.v. efter loven og om administrationen af de i loven omhandlede ordninger, herunder regler om, at udbetaling af støtte efter loven skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheders anmodning om udbetaling af tilskud og indberetninger af oplysninger efter regler fastsat i medfør af stk. 1 skal ske digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem ministeren og virksomhederne.
 3. Stk. 3.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital anmodning og indberetning samt digital kommunikation, jf. stk. 2, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
 4. Stk. 4.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan udstede afgørelser og andre dokumenter i forbindelse med anmodninger eller indberetninger som nævnt i stk. 2 uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
 5. Stk. 5.
  Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministeriet eller den, ministeren bemyndiger hertil, som afsender.
 6. Stk. 6.
  En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.