Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 6

  1. § 6
    Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler om indholdet af de i § 5, stk. 1, og § 5 a nævnte redegørelser.
  2. Stk. 2.
    Ministeren for ligestilling kan i ekstraordinære situationer fravige fristerne for redegørelser som nævnt i § 5, stk. 1, og § 5 a, stk. 3.