Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 3 d

  1. § 3 d
    Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, jf. §§ 2 og 2 b, behandles af Ligebehandlingsnævnet, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Manglende overholdelse af § 4 a, stk. 1, kan ikke påklages til Ligebehandlingsnævnet.