LEV-loven § 1 a

  1. § 1 a
    Loven finder desuden anvendelse på omdannede tidligere finansielle virksomheder, jf. stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Ved en omdannet tidligere finansiel virksomhed forstås i denne lov en tidligere finansiel virksomhed, hvor den finansielle aktivitet er blevet udskilt i forbindelse med en omdannelse af den finansielle virksomhed i henhold til den finansielle lovgivning.