LEV-loven § 17 g

 1. § 17 g
  Anmeldelser kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved digital straksafgørelse eller udtages til manuel sagsbehandling.
 2. Stk. 2.
  Finder Erhvervsstyrelsen, at en fejl eller mangel ved et anmeldt forhold kan afhjælpes ved en generalforsamlingsbeslutning eller ved vedtagelse af virksomhedens ledelse, kan styrelsen fastsætte en frist for forholdets berigtigelse.
 3. Stk. 3.
  Berigtiges forholdet ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan registrering ikke finde sted.
 4. Stk. 4.
  Anmelderen skal have skriftlig meddelelse om, at registrering efter stk. 1 ikke kan finde sted, og om begrundelsen herfor.