LER-loven § 7

 1. § 7
  Der skal til Ledningsejerregistret indberettes oplysninger om
  1. 1) ledningsejerens navn og eventuelt cvr-nummer,
  2. 2) ledningsejerens adresse, elektronisk postadresse og telefonnummer,
  3. 3) ledningsejerens interesseområde, jf. § 5, nr. 5, samt
  4. 4) forsyningens art.
 2. Stk. 2.
  Såfremt der sker ændringer i de faktiske forhold eller konstateres fejl i en indberettet oplysning, har den pågældende ledningsejer pligt til at foretage en ny indberetning, således at registrets oplysninger er korrekte.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om indberetningens omfang og form, herunder om, hvorledes ledningsejeren kan kontrollere og attestere eller om nødvendigt berigtige registrets oplysninger. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter i forbindelse med registrets etablering frister for rettidig indberetning af oplysninger for de i § 6, stk. 1, nævnte ledningsejere.