Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 9

  1. § 9
    En institution kan efter aftale med en eller flere udenlandske institutioner tilrettelægge den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen kan gennemføres ved anerkendte udenlandske institutioner.
  2. Stk. 2.
    Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om de aftaler, som institutionen kan indgå efter stk. 1.