Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 32

  1. § 32
    Uddannelses- og forskningsministeren kan yde tilskud til uddannelser omfattet af denne lov.
  2. Stk. 2.
    Tilskud og tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.
  3. Stk. 3.
    Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om tilskud efter stk. 1, herunder om forskudsvis udbetaling og opgørelse af antal årsstuderende.