Lensafløsningsloven § 9

  1. § 9
    Det nævn, der skal træffe de i denne lov omhandlede afgørelser (lensnævn), består af 5 medlemmer, hvoraf 3 udnævnes af regeringen, 2 af vedkommende besidder. Lensnævnets afgørelse kan, når mindst 2 af lensnævnets medlemmer forlanger det, indbringes for et overnævn, bestående af 5 medlemmer, af hvilke 1, der fungerer som formand, vælges af højesteret blandt rettens egne medlemmer, 2 udnævnes af regeringen og 2 af samtlige majoratsbesiddere efter regler, der fastsættes af justitsministeren, til prøvelse af, om de trufne afgørelser er i overensstemmelse med nærværende lovs bestemmelser. Såfremt overnævnet mener, at dette ikke er tilfældet, kan det vise sagen tilbage til lensnævnet til fornyet prøvelse og afgørelse, idet dog også denne afgørelse på tilsvarende vis kan indankes for overnævnet, der da endeligt afgør sagen (jfr. §§ 4 og 8).
  2. Stk. 2.
    Det påhviler lensnævnet særlig at have opmærksomheden henvendt på, om der kan være fare for, at de mod pant i fast ejendom udlånte fideikommismidler efter deres frigørelse skal blive opsagt i større omfang, end det ellers kunne være ventet, for at, om sådant skønnes at være tilfældet, der da til forebyggelse heraf kan blive truffet foranstaltninger, hvis gyldighed dog ikke må udstrækkes ud over 10 år efter frigørelsen.
  3. Stk. 3.
    De nærmere regler for nævnenes arbejde samt vederlaget derfor fastsættes af justitsministeren. Udgifterne ved nævnene udredes af den i § 2 omhandlede fond.