Lejeloven § 112

 1. § 112
  Sagerne behandles af boligretten efter retsplejelovens regler for byretssager med de ændringer, som forholdene gør nødvendige.
 2. Stk. 2.
  Under forberedelsen af hovedforhandlingen kan forligsmægling foretages af formanden alene.
 3. Stk. 3.
  Retten kan foretage besigtigelse af det lejede.
 4. Stk. 4.
  Boligrettens afgørelse træffes ved stemmeflerhed.
 5. Stk. 5.
  Retsplejelovens regler om meddelelse af fri proces finder tilsvarende anvendelse.