LD-loven § 6 f

  1. § 6 f
    Bestyrelsen kan oprette investeringspuljer og tilbyde lønmodtagere, at indeståender på den enkelte lønmodtagers konto kan placeres heri.
  2. Stk. 2.
    For de i stk. 1 nævnte investeringspuljer finder § 6, stk. 2, og §§ 6 d og 6 e ikke anvendelse.