Landinspektørloven § 7

  1. § 7
    Praktiserende landinspektører og deres assistenter med beskikkelse skal udvise en adfærd, der stemmer med god landinspektørskik. De skal herunder udføre deres hverv med omhu og nøjagtighed og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for landinspektørselskaber samt på personer og selskaber, der er omfattet af § 4, stk. 2.