Lønsumsafgiftsloven
Lov om afgift af lønsum m.v.

I. Afgiftspligtige virksomheder

 1. § 1
  Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 10-12, nr. 15 og 16 og nr. 19, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter momsloven. Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 18.
 2. Stk. 2.
  Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende
  1. 1) folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt,
  2. 2) undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler og frie fagskoler, når der hertil modtages statstilskud,
  3. 3) undervisning i børnehaveklasse og 1.-10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud,
  4. 4) specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 5,
  5. 5) formidlingsvirksomhed ved Videnspædagogiske Aktivitetscentre, der er omfattet af Undervisningsministeriets tilskudsordning for Videnspædagogiske Aktivitetscentre,
  6. 6) persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet,
  7. 7) museumsvirksomhed,
  8. 8) gymnasial undervisning,
  9. 9) undervisning på musikskoler omfattet af musikloven,
  10. 10) almen voksenuddannelse omfattet af lov om almen voksenuddannelse og
  11. 11) arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse omfattet af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., danskuddannelse omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., særlige kompetencegivende voksenuddannelser omfattet af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, erhvervsrettet uddannelse omfattet af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., uddannelser omfattet af universitetsloven, uddannelser omfattet af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, uddannelser omfattet af lov om maritime uddannelser, uddannelser omfattet af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, uddannelser omfattet af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, uddannelser omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, uddannelser omfattet af lov om forberedende grunduddannelse og afsøgningsforløb omfattet af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.
 3. Stk. 3.
  Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke hovedorganisationer inden for folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, for så vidt angår aktiviteter i relation til stk. 2, nr. 1, bortset fra amatørsport i øvrigt.
 1. § 2
  Virksomheder, der er afgiftspligtige, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Virksomheden skal kun registreres, såfremt afgiftsgrundlaget efter § 4 overstiger 80.000 kr. årligt.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, 1. pkt., der opgør afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2, skal kun anmeldes til registrering, hvis de beskæftiger lønnet arbejdskraft.
 1. § 2 a
  Skatteministeren kan bestemme, at religiøse samfund omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift.
 1. § 3
  Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis til virksomheder, der er registreret efter § 2.
 2. Stk. 2.
  Anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage før, virksomheden påbegyndes. Ændringer i registreringsforholdene skal anmeldes senest 8 dage efter, at ændringen er sket.
 3. Stk. 3.
  Såfremt en virksomhed ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fællesregistrering af flere virksomheder og om delregistrering af virksomheder, der har samme ejer.

II. Afgiftsgrundlag og afgiftssats

 1. § 4
  Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5. Virksomhedens overskud eller underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. pkt. tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. og 3. pkt. medregnes ikke overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet.
 2. Stk. 2.
  Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum for følgende virksomheder:
  1. 1) Virksomheder inden for den finansielle sektor, der omfatter virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta.
  2. 2) Lotterier, Tipstjenesten og lign. Til disse virksomheders afgiftsgrundlag medregnes også lotterikollektioner og indleveringssteder for tips m.v. for så vidt angår virksomheden med lodsedler, tips m.v.
  3. 3) Organisationer, fonde, foreninger, loger m.v.
 3. Stk. 3.
  Ved opgørelsen af lønsummen skal aflønning i naturalier medregnes til lønsummen i det omfang, de berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven. Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. skal dog medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder, der både udøver aktiviteter efter § 1, stk. 1, 1. pkt., og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. For virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter stk. 1 og stk. 2, skal der foretages en tilsvarende fordeling. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt.
 5. Stk. 5.
  For virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, herunder aviser leveret elektronisk, er afgiftsgrundlaget værdien af virksomhedens salg af aviser.
 6. Stk. 6.
  Virksomheder, som opgør afgiftsgrundlaget efter reglerne i stk. 1, kan benytte negative afgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår.
 1. § 5
  For virksomheder omfattet af § 4, stk. 1, er afgiften 4,12 pct. af afgiftsgrundlaget.
 2. Stk. 2.
  For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften
  1. 1) for kalenderåret 2014 11,4 pct. af virksomhedens lønsum,
  2. 2) for kalenderåret 2015 12,2 pct. af virksomhedens lønsum,
  3. 3) for kalenderåret 2016 13,6 pct. af virksomhedens lønsum,
  4. 4) for kalenderåret 2017 14,1 pct. af virksomhedens lønsum,
  5. 5) for kalenderåret 2018 14,5 pct. af virksomhedens lønsum,
  6. 6) for kalenderåret 2019 15,0 pct. af virksomhedens lønsum,
  7. 7) for kalenderåret 2020 15,2 pct. af virksomhedens lønsum og
  8. 8) for kalenderåret 2021 og fremefter 15,3 pct. af virksomhedens lønsum.
 3. Stk. 3.
  For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 2 eller 3, er afgiften 6,37 pct. af virksomhedens lønsum.
 4. Stk. 4.
  For virksomheder omfattet af § 4, stk. 5, er afgiften 3,54 pct. af afgiftsgrundlaget.
 5. Stk. 5.
  For offentlige virksomheder, der ikke omfattes af § 4, stk. 1, er afgiften 6,37 pct. af virksomhedens lønsum.

III. Opgørelse og indbetaling af afgiften

 1. § 6
  Opgørelsesperioden er kvartalet, jf. dog §§ 6 a og 6 b.
 2. Stk. 2.
  § 2, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse.
 1. § 6 a
  For virksomheder, der opgør afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 1, skal der foretages en foreløbig opgørelse og indbetaling af afgiften alene på grundlag af virksomhedens lønsum. Opgørelsesperioden for den foreløbige opgørelse er kvartalet. Den endelige opgørelse og indbetaling af afgiften på grundlag af virksomhedens samlede afgiftsgrundlag skal foretages efter reglerne i § 6 b.
 2. Stk. 2.
  Virksomhederne skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive virksomhedens lønsum og afgiftens størrelse.
 1. § 6 b
  Den foreløbige opgørelse og indbetaling af afgift efter § 6 a skal reguleres i forhold til virksomhedens samlede afgiftsgrundlag efter § 4, stk. 1. Reguleringen skal foretages efter udløbet af virksomhedens indkomstår. Ved den endelige opgørelse og indbetaling af afgiften er opgørelsesperioden virksomhedens indkomstår.
 2. Stk. 2.
  Personligt ejede virksomheder skal senest den 15. august, der følger mindst 5 måneder efter indkomstårets udløb, til told- og skatteforvaltningen angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.
 3. Stk. 3.
  Andre virksomheder end personligt ejede skal senest den 15. i den ottende måned efter udløbet af den måned, hvori indkomståret udløber, angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.
 4. Stk. 4.
  Virksomheder skal ved indbetaling af afgift efter denne bestemmelse fratrække tidligere indbetalt afgift efter § 6 a vedrørende virksomhedens indkomstår. Såfremt virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endeligt opgjorte afgift, finder § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.
 5. Stk. 5.
  Dør indehaveren af en registreret virksomhed, skal der ikke foretages en endelig opgørelse og indbetaling af afgift efter stk. 1. Virksomhedens foreløbige angivelser og indbetalinger af afgift efter § 6 a, stk. 1, der vedrører perioden fra afslutningen af virksomhedens seneste indkomstår og indtil dødsfaldet, er endelige. Arvingerne eller bobestyreren kan dog vælge at foretage en endelig opgørelse og angive virksomhedens afgiftsgrundlag og afgift for denne periode, når virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endelige afgift. Tilbagebetaling af afgift sker efter reglerne i stk. 4.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af stk. 2 og 3.
 1. § 6 c
  For virksomheder omfattet af § 4, stk. 4, 2. pkt., gælder reglerne i § 6 a og § 6 b for afgift, der beregnes efter § 4, stk. 1. Reglerne i § 6 gælder for afgift, der beregnes efter § 4, stk. 2.
 1. §§ 7-8
  (Ophævet)
 1. § 9
  For virksomheder, der kun drives i kort tid, kan told- og skatteforvaltningen fastsætte, at opgørelsesperioden er det tidsrum, i hvilket virksomheden drives. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere for sådanne virksomheder forkorte fristerne for indsendelse af angivelse og indbetaling af afgift.
 1. § 10
  Såfremt en virksomhed gentagne gange ikke har indbetalt afgiften rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen forkorte opgørelsesperioden samt fristen for angivelse og indbetaling af afgiften. Det samme gælder:
  1. 1) Såfremt virksomheden eller dens indehaver:
   1. a) ved udlæg er fundet ude af stand til at betale sin gæld,
   2. b) har standset sine betalinger,
   3. c) er under frivillig akkord eller likvidation eller
   4. d) er under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling.
 2. Stk. 2.
  Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 6, stk. 2, eller § 6 a, stk. 2, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.
 3. Stk. 3.
  Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, omfattes indbetaling af afgift efter § 6 b for et tidligere afsluttet indkomstår, for hvilket angivelsesfristen efter § 6 b, stk. 2, ikke er udløbet, og angivelse ikke er sket ved dødsfaldet, ikke af proklamaet, jf. § 83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.
 1. §§ 10 a-11
  (Ophævet)
 1. § 12
  For betaling af afgift efter denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er flere virksomheder, der ikke har samme ejer, fællesregistreret, jf. § 3, stk. 4, hæfter de pågældende solidarisk for betaling af afgift vedrørende de virksomheder, der er omfattet af den fælles registrering. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant efter § 3, stk. 3, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.
 1. §§ 13-13 b
  (Ophævet)

IV. Kontrolbestemmelser

 1. § 14
  Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.
 2. Stk. 2.
  Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.
 3. Stk. 3.
  Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.
 1. § 15
  Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 14. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

V. Klagebestemmelser

 1. §§ 16-17 a
  (Ophævet)

VI. Straffebestemmelser

 1. § 18
  Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:
  1. 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med opkrævet afgift.
  2. 2) Overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 2 eller 3, § 6, stk. 2, § 6 a, stk. 2, § 6 b, stk. 2 eller 3, § 10, stk. 2, eller § 14, stk. 2 eller 3.
 2. Stk. 2.
  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
 3. Stk. 3.
  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.
 4. Stk. 4.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 5. Stk. 5.
  §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.
 1. § 19
  (Ophævet)

VII. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 1. § 20
  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af loven, herunder regnskabsbestemmelser, og foreskrive kontrolforanstaltninger. Regnskabet kan føres i fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og angivelse af afgiftstilsvaret i dansk mønt.
 1. § 21
  Loven træder i kraft den 1. juli 1990.
 1. § 22
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.