Lønbegrænsningsloven
Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven)

 1. § 1
  Der kan ikke for perioden 5. oktober 1982 indtil 1. marts 1983 gyldigt aftales, fastsættes eller godkendes højere arbejdsvederlag m.v. end de pr. 5. oktober 1982 gældende.
 2. Stk. 2.
  Hvor der før 5. oktober 1982 på retligt bindende grundlag er fastsat beløb eller beløbsrammer til arbejdsvederlag m.v., er loven ikke til hinder for indgåelse af aftaler om anvendelse af sådanne beløb.
 3. Stk. 3.
  Der kan ikke i den i stk. 1 nævnte periode aftales, fastsættes eller godkendes højere arbejdsvederlag m.v. for tiden efter periodens udløb, medmindre dette sker i forbindelse med fornyelse af en kollektiv overenskomst eller aftale.
 1. § 2
  Hvor der 5. oktober 1982 er aftalt eller fastsat reguleringsordninger, hvorefter en konstateret forskel i lønudvikling automatisk kommer helt eller delvis til udbetaling, bortfalder disse ordninger med virkning for de reguleringer, der ifølge ordningerne skal finde sted efter 4. oktober 1982.
 1. § 3
  Hvor der er aftalt eller fastsat regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af det reguleringspristal, der beregnes i henhold til lov nr. 83 af 16. marts 1963 om beregning af et reguleringspristal med senere ændringer, bortfalder regulering på grundlag af reguleringspristallet for januar 1983 og følgende reguleringspristal til og med januar 1985.
 1. § 4
  Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 1, og § 3, kan der fortsat ske regulering af tillæg, der skal give dækning for omkostninger ved arbejdets udførelse, således at de giver den samme dækning som forudsat ved aftalen om eller fastsættelsen af de hidtil gældende satser.
 1. § 5
  § 1, stk. 1 og stk. 3, § 6 og § 7 finder ikke anvendelse ved indgåelse af kollektive overenskomster på hidtil ikke-overenskomstdækkede områder eller ved fornyelse af kollektive overenskomster, der er opsagt eller kunne have været opsagt til udløb inden 5. oktober 1982.
 1. § 6
  Loven er ikke til hinder for, at der på områder, hvor der anvendes akkord, bonusordninger eller andre lignende lønsystemer, foretages omvurdering af beregningsgrundlaget for akkorder m.v. i forbindelse med indførelse af ny teknik, nye metoder eller ny produktion, når blot indtjeningsgrundlaget ikke herved hæves.
 1. § 7
  Der kan ikke i tiden indtil 1. marts 1983 indføres akkord, bonusordninger eller andre lignende lønsystemer for arbejde, der pr. 5. oktober 1982 var aflønnet med tidløn.
 1. § 8
  Arbejdsministeren kan bestemme, at § 1, stk. 1, og § 7 fortsat skal have hel eller delvis gyldighed fra 1. marts 1983, dog længst indtil 1. april 1983.
 1. § 9
  Loven finder anvendelse for vederlag til medlemmer af kommunale råd og magistrater.
 1. § 10
  I lov nr. 532 af 28. december 1979 om ændring af dyrtidsregulering m.v. ophæves § 1, stk. 2.
 1. § 11
  Loven kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.
 1. § 12
  Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Den har virkning fra 5. oktober 1982.
 1. § 13
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.