Lov om lægemidler § 98

 1. § 98
  Medlemmerne af de nævn, der er omtalt i §§ 96 og 97, beskikkes for 4 år ad gangen af Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Ministeren udpeger blandt hvert nævns medlemmer en formand og en næstformand.
 2. Stk. 2.
  Sundhedsministeren kan henlægge yderligere opgaver til nævnene.
 3. Stk. 3.
  Nævnene kan indhente udtalelser fra særligt sagkyndige.
 4. Stk. 4.
  Med sundhedsministerens godkendelse kan der under nævnene nedsættes stående udvalg. Til medlemmer af disse kan ministeren beskikke personer, som ikke er medlemmer af nævnene.