Lov om lægemidler § 31

  1. § 31
    Lægemiddelstyrelsen kan, når sundhedsmæssige eller andre særlige hensyn gør det påkrævet, efter regler fastsat af sundhedsministeren godkende anvendelse og markedsføring af lægemidler, der ikke er omfattet af en markedsføringstilladelse i Danmark. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om ændring, suspension og tilbagekaldelse af sådanne godkendelser.
  2. Stk. 2.
    Lægemiddelstyrelsen underretter Europa-Kommissionen om tilladelser efter stk. 1.