Kystbeskyttelsesloven § 19 f

  1. § 19 f
    Myndighederne efter loven har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov, herunder for at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt. Legitimation skal forevises efter anmodning.
  2. Stk. 2.
    Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten efter stk. 1.