Kvælstofoxiderafgiftsloven § 24

  1. § 24
    Loven finder anvendelse på NO₂-ækvivalenter, der fra og med den 1. januar 2010 udledes til luften ved forbrænding fra virksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1 og 2. Loven finder endvidere anvendelse på varer nævnt i bilag 1, der fra og med den 1. januar 2010 leveres, udleveres eller forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.
  2. Stk. 2.
    For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2010 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.