Kvælstofoxiderafgiftsloven § 23

  1. § 23
    Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden og virkning af § 9, stk. 1 og 2, og § 10.